Prayer for the Canonization of Titus Brandsma

Titus.Rochefort.jpg
 
 

Father, fount of goodness and love

Titus Brandsma, your humble servant

zealously worked for the coming of your Kingdom

and offered himself in total freedom

as a fruit of his profound trust and confidence in your love.

In your mercy and compassion,

I come to you through the intercession of

Titus Brandsma.

Jesus, in the image of your goodness and love,

Titus made visible his concern and care

for all people who asked for his help

especially the poor and the oppressed.

I come before you, bringing all my intentions,

through the prayers of Titus Brandsma:

(Mention your petition)

O Holy Spirit, teach me to always follow Jesus

through the inspiring faith, selfless love,

and burning zeal of Titus Brandsma.

Honor, O Lord, your humble servant, Titus

As his life was lived in proclaiming your love in the world.

Through example for Titus,

May we be reconciled and united

in your love, O Father

with Jesus Christ and the Holy Spirit

Forever and ever. Amen.

Mary, Mother of Carmel. Pray for us.

Titus Brandsma, Carmelite and Martyr, Pray for us. Amen.

Nihil Obstat: Fr. Ronald M. Roberto

Minister for Liturgical Affairs

Diocese of Cubao

Imprimatur: +Honesto F. Ongtioco, D.D.

Diocese of Cubao

Panalangin sa Kanonisasyon ni Titus Brandsma (Tagalog)

Ama, bukal ng kagandahang loob 

si Titus Brandsma, na iyong abang lingkod

ay nagpunyagi para sa kaganapan ng iyong paghahari

at inalay ang kanyang pagtitiis at sakit ng kusang loob

bunga ng malalim na pananalig sa pagmamahal Mo.

Sa iyong awa at pagkalinga, ako ay dumudulog

sa pamamagitan ng panalangin ni Titus Brandsma.

 

Hesus, sa wangis ng iyong magandang kalooban,

ipinamayani ni Titus ang pagmamalasakit at pagkalinga

sa lahat ng mga taong humingi ng kanyang paglingap lalo na ang mga inaapi at dukha.

Dumudulog ako sa Iyo, dala ang mga sumusunod na kahiligan

Sa pamamagitan ng panalangin ni Titus Brandsma:

(banggitin ang mga petisyon) 

 

Banal na Espiritu, turuan mo ako na palagiang tularan 

ang kahanga-hangang pananalig, 

mapagkaloob na pagmamahal, 

at nag-aalab na sigya ni Titus Brandsma. 

Parilagin mo O Panginoon, ang iyong lingkod 

Dahil ang kanyang buhay ay iniukol sa pagpapadama 

ng iyong pagmamahal dito sa mundo. 

 

Nawa’y sa huwaran ni Titus,

Magbalik loob at mapagkaisa 

kami sa iyong pagmamahal, O Ama, 

kasama ni HesuKristo at Espiritu Santo, 

magpasawalang hanggan. Amen.

Maria, Ina ng Karmel, Ipanalangin mo Kami.

Titus Brandsma, Karmelita at Martir, Ipanalangin mo kami. Amen.

Nihil Obstat: Fr. Ronald M. Roberto

Minister for Liturgical Affairs

Diocese of Cubao

Imprimatur: +Honesto F. Ongtioco, D.D.

Diocese of Cubao

PAG-AMPO ALANG SA KANONISASYON NI TITUS BRANDSMA (Cebuano)

O Amahan, sagidlisan sa gugma ug kamaayuhan

Si Titus Brandsma, ang imong mapaubsanong sulugoon

Nangin madasigon sa pagnikasog para sa imong umaabot na Kaharian

Ug sa paghalad sa iyang kinabuhi sa katibuk-ang kagawasan

Isip bunga sa iyang tiunay na pagtuo ug pagsalig sa Imong gugma.

Sa imong kaluoy ug puangod

Ako nangaliyupo kanimo pinaagi sa pagpangaliya ni Titus Brandsma.

 

Hesus, diha sa larawan sa Imong kamaayo ug gugma,

Gipakita ni Titus ang iyang kabalaka ug pag-atiman

Sa tanang katawhan na gikinahanglan sa iyang pagtabang

Labina na ang mga kabos ug linupigan.

Kami nangaliyupo kanimo, dala ang among mga katuyoan

Pinaagi sa mga pag-ampo ni Titus Brandsma.

(Dinhi mahimo masambit ang mga tinutuyo)

 

O Balaang Espiritu, itugot sa kanunay nga among sundan si Hesus

Pinaagi sa pagtuo, mahatagong gugma ug kadasig ni Titus Brandsma.

Pasidunggi, O Ginoo, ang imong mapaubsanong alagad, nga si Titus

Isip ang iyang kinabuhi nipuyo sa pagsangyaw sa Imong gugma sa katibuk-ang kalibotan.

 

Pinaagi sa ehemplo ni Titus,

Kami unta manumbalik ug mahiusa

Sa Imong gugma, O Amahan

Uban kay Hesukristo Imong Anak ug Sa Espiritu Santo

Hangtod sa kahangturan. Amen.

 

Maria, Inahan sa Karmelo, ig-ampo mo kami

Titus Brandsma, Karmelita ug Martir, Ig-ampo mo kami. Amen.

PANGAMUYO PARA SA KANONISASYON NI TITUS BRANDSMA (Ilonggo)

Amay, tuburan sang kaayo kag paghigugma

si Titus Brandsma, nga imong ulipon

nagpanikasog nga puno sang pagpagsik

para sa pagpatuman sang imong ginharian.

Iya ginhalad ang iyang bug-os nga kaugalingon nga may kahilwayan

bunga sang iyang himpit nga pagtoo sa Imong paghigugma.

Sa imo kalooy kag pag-atiman, ako nagadangop sa Imo

Paagi sa mga pangamuyo ni Titus Brandsma.

 

Hesus, sa nawong sang imong maayong kabubot-on

ginpaambit ni Titus ang iyang pag-ulikid kag pag-atiman

sa tanang tawo nga nagakinahanglan sang iyang pagtatap 

ilabi na kadtong mga ginadaog-daog kag kubos. 

Nagadangop kami karon sa imo, upod sang amon mga kinahanglanon

Paagi sa mga pangamuyo ni Titus Brandsma:

 

(mahimo masambit ang mga tinutuyo)

 

Balaan nga Espiritu, tudlui ako sa pagsunod kay Kristo

paagi sa mahimpit nga pagtoo, mahinatagon nga paghigugma   

kag waay tupong nga kapisan ni Titus Brandsma.

Pasidunggi, O Ginoo, ang Imong mapainubuson nga ulipon

Bangud sa iyang kinabuhi nga ginhalad sa pagbantala 

Sa bug-os na pungsod sang Imong gugma.

 

Kabay nga paagi sa huaran ni Titus,

manumbalik kag makig-ugyon kami

sa Imong paghigugma, O Amay

upod Kay HesuKristo kag sa Espiritu Santo

tubtob sa Katubtuban. Amen

 

Maria, Iloy sang Karmelo, Ig-ampo mo kami

Titus Brandsma, Karmelita kag Martir, Ig-ampo mo kami. Amen.

Kararag iti Kanonisasion ni Titus Brandsma (Ilokano)

Nailangitan nga Ama, burayok ti kinaimbag ken ayat

ni Titus Brandsma a napakumbaba nga agserbi kenka,

sipipinget nga inlungalongna ti pannakatungpal ti Pagariam

ken siwawayawaya nga insagutna ti bagina

kas bunga ti nauneg a panagtalek iti panagayatmo. 

Babaen ti asi ken dungngom, 

agpasigak kenka babaen ti panangibabaet 

ni Titus Brandsma.

 

Apo Jesus, iti ingas ti kinaimbag ken ayatmo, 

impamatmat ni Titus ti panangisakit ken pannaripatona   

kadagiti amin a tattao a dimmawat iti pannarabayna 

nangruna dagiti nakurapay ken maikuskuspil.  

Agpasigak kenka, nga addaan kadagitoy nga arungaing, 

babaen dagiti kararag ni Titus Brandsma:

(Dakamaten dagiti petision) 

 

O Nasantuan nga Espiritu, isuronak a kanayon a mangsurot ken ni Apo Jesus 

babaen ti makatignay a pammati, di mangnamnama iti subad nga ayat, 

ken narungbo a kinapinget ni Titus Brandsma.

Pasantakem kadi, O Apo, daytoy napakumbaba nga agserserbi kenka a ni Titus, 

Ta ti biagna, naaramat a nangiwaragawag iti ayatmo ditoy lubong. 

 

Sapay koma ta iti babaen ti pagwadan ni Titus,

Maisubli ken maikaykaysakami 

iti panagayatmo, O Nailangitan nga Ama,

iti sidong ni Jesucristo ken ti Nasantuan nga Espiritu,

ita ken awan patinggana. Amen.

 

Santa Maria, Ina ti Karmel, ikararagan na kami. 

Titus Brandsma, Karmelita ken Martir, ikararagan na kami. Amen.